Shagar

Tree

Nanas-Shagar

Pine Tree

Khashab-Shagar

Cedar Tree

Ȧalah-Shagar

Oak Tree

Magan-Shagar

Mahogany Tree

Fanan-Shagar

Maple Tree

Baqaq-Shagar

Elm Tree

Tamal-Shagar

Birch Tree

Sharaw-Shagar

Cypress Tree

Khalud-Khadzar-Shagar

EverGreen Tree

Kayas-Shagar

Spruce Tree

Dafar-Shagar

Juniper Tree

Hashap-Shagar

Fir Tree

Qaṫal-Shagar

Chestnut Tree

Mathul-Ȧayan-Shagar

Buckeye Tree

Sanaṫ-Shagar

Acacia Tree

Ḣaban-Shagar

Ebony Tree

Bamab-Shagar

Bamboo Tree

Nakhal-Shagar

Palm Tree

Gafar-Shagar

Gopher Tree

Zaḣar

Flower

Rashash

Rose

Sashan

Lotus

Sawas

Tulip

Shawak

Thorn

Zhabal

Wither

Qaṫaf

Pluck

Faraḣ

Bud

Nadzar

Blossom

Gaṡan

Branch

Yanaq

Twig

Naḣal

Bush

Garah

Limb

Waraq

Leaf

Hashash

Grass

Nahal

Pasture

Aashal

Grove

Najam

Shrub

Ṡamakh

Sprout

Gafan

Vine

Makram

Vineyard

Ȧashab

Weed

Padan

Trunk

Atumtat
Author: Atumtat

Raahub-aat Muysar